Sadarbības principi

Konfidencialitāte:

 • Klienta vārda aizsardzība;
 • Datu konfidencialitāte sadarbības laikā;
 • Izstrādātās, ieviestās sistēmas konfidencialitāte;
 • Konfidencialitāte, strādājot ar Klienta komandu.

Sistēmas pielāgošana:

 • Tiek strādāts ar punktiem, kuri kompānijā strādā maz efektīvi vai nestrādā nemaz;
 • Sistēma tiek pielāgota, atrodot vislabāko risinājumu, norādot iespējamos riskus;
 • Standarti tiek ieviesti tikai ar Klienta apstiprinājumu.

Pārstāvot klientu:

 • Darba izpilde tiek veikta, pamatojoties uz Klienta interesēm, vajadzībām, iespējām;
 • Pie darba izpildes Klients sistemātiski tiek informēts par darba plānu, rezultātiem un atdevi;
 • Visi darbi tiek pildīti, pārstāvot Jūsu vārdu, strādājam zem Jūsu stila, darba principiem, vērtībām.

Finansiālā atbildība:

 • Darba izpilde pēc mērāmiem rezultātiem;
 • Pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšana, darba pieņemšana pēc fakta. 

JA NESAŅEMSIET SOLĪTO REZULTĀTU, ESAM GATAVI ATGRIEZT NAUDU!

Pakalpojumu veidi

Procesu, standartu, kontroles mehānismu auditi:

 • Biznesam kopumā;
 • Vadības blokam;
 • Konkrētām nodaļām;
 • Atsevišķiem procesiem.

Individuāli pielāgotas apmācības:

 • Īpašniekiem, investoriem, akcionāriem;
 • Uzņēmuma pārstāvjiem, atbildīgajiem cilvēkiem;
 • Komandai.

Nododam:

- Standartus, no kā veidot sistēmu;

- Soļu metodiku, kā ieviest sistēmu;

- Tehnikas, kā nostiprināt un atsekot biznesa sistēmu;

- Principus, kā vienlaicīgi vadīt vairākus projektus un biznesus;

- Standartus, kontroles mehānismus, lai izveidotu, vadītu, kontrolētu  struktūru augstākās vadības līmenī (TOP vadītāji, valde, kvalitātes un  attīstības departamenti).

"MG Consulting" speciālistu piesaiste konkrētiem uzdevumiem:

Sistēmas nostabilizēšana

Sistēmas nostabilizēšana

Abonements – individuāli pielāgots sadarbības modelis, pamatojoties uz darba uzdevumu, kurš sastāv no:

- Vairāku līmeņu konsultācijām (gan       īpašniekam, gan komandai);
- Praktiskā darba (procesu sadale,  standartu, kontroles mehānismu izstrāde);
- Standartu ieviešanas un adaptēšanas;
- Darba izpildes atsekošana;
- Pēc nepieciešamības – komandas  nokomplektēšana, apmācības, uzņēmuma  pavadīšana līdz gala rezultātam, kopumā  vidēji 6–9 mēnešu garumā.

Rādītāju celšana

Rādītāju celšana

Operatīvie risinājumi konkrētu uzdevumu izpildei, darbs kā "krīzes menedžeriem":

- Situācijas diagnostika;

- Zaudējumu novēršana;

- "Kaujas plāna" izstrāde;

- Problēmjautājumu atrisināšana.

Kontroles mehānismi

Kontroles mehānismi

Kontroles mehānismu izveide visos līmeņos – ļauj savlaicīgi ieraudzīt iespējamos riskus, nomērīt tos, noteikt, no kurienes tie radušies, novērst, lai tie nepiepildās vai vairs neatkārtojas.


Kontroles mehānismu ieviešana – ļauj savlaicīgi, sistemātiski pārskatīt darba izpildi, tā kvalitāti, novērš iespēju darbiniekiem noslēpt savu nekompetenci.


Tieša un distancēta komandas kontrole, darbu izpildes atsekošana, atskaišu nodošana Klientam.

Standartu ieviešana

Standartu ieviešana

Procesu sadale struktūrā – visi procesi ir pārredzami, piestiprināti pie atbildīgajiem cilvēkiem. Neveidojas posmi, kuri netiek kontrolēti vai par tiem neviens nenes atbildību.

Lomu sadale – sabalansēta slodze starp nodaļām un amatiem.

Mērāmu rezultātu izveide katrai lomai, atbilstoši apmaksas sistēmai.

Darba izpildes standartu, instrukciju izveide – ceļ darba kvalitāti, netiek veikta improvizācija pie darba izpildes, darbinieki nevar apiet darba pienākumus.

Darba dokumentu ieviešana, pielāgošana, pilnveidošana – starp nodaļām veidojas vienota, pārredzama komunikācija, darba pienākumu aizvietojamība. 

Darbinieku darba standartu ieviešana, adaptēšana, darba izpildes kontrole.

Komandas komplektēšana

Komandas komplektēšana

Atlases sistēmas izveide, pilnveidošana – ļauj ieekonomēt laiku un naudu uz personāla atlases procesu, nostiprina standartus, kuri ļauj komplektēt profesionālas darba komandas kompānijas ietvaros. 

"MG Consulting" pārstāvētā atlase "pēc deficīta principa" sākotnēji noņem kandidātu uzliktās "maskas" un ļauj pārbaudīt patieso zināšanu līmeni jau pārrunu laikā.

Adaptācijas un apmācību sistēmas izveide – jaunie darbinieki tiek ātrāk, efektīvāk adaptēti, integrēti uzņēmumā, ceļ darba spēka kvalitāti kopumā, nostiprināta iekšējo kultūru, uzlabo darbinieku attieksmi pret kompāniju, darba vietu, saviem darba pienākumiem.


Kompānijas kultūras izveide, nostiprināšana, sistemātiska atsekošana – uzlabo kompānijas iekšējo mikro klimatu, paaugstina darbinieku lojalitāti, nostiprina kompānijas standartus, biznesa sistēmu.

Dalība projektos

Dalība projektos

Sadarbības ietvaros, papildus pieslēgšanās, sistēmas ieviešana, adaptēšana, asistēšana, kontroles mehānismu izveide, atsekošana Klienta pasākumos, kuri ietekmē Biznesa sistēmas ieviešanu, attīstīšanu. Kā, piemēram:

- Jaunu projektu un virzienu palaišana,  uzņēmuma iekšējās, ārējās kampaņas; 

- Dažādu veidu mārketinga aktivitātes,  mārketinga projekti, dalība izstādēs, to  organizēšana;

- Partnerprogrammu palaišana, pārrunas ar  partneriem, problēmsituāciju risināšana  vai jaunu sadarbības nosacījumu  atrunāšana, uzņēmuma tēla  pozicionēšana.

Alternatīvi risinājumi

"MG Consulting" Biznesa semināri:

 • Vienas dienas pasākumi savas personīgās kvalifikācijas celšanai;
 • Biznesa vide līdzīgu līmeņu uzņēmējiem.

"MG Consulting" Biznesa skolas:

 • 6 –10 nodarbību kursi, kuros tiek nodoti Biznesa sistēmas modeļi; 
 • Darbs grupās (4–6 dalībnieki);
 • Darba izpildes kontrole skolas ietvaros.

Papildus Virzieni

Individuāls darbs, semināri tēmās:

 • "Līdera stratēģija";
 • "Personīgie mērķi";
 • "Tava iekšējā programma";
 • "Tava enerģētika, tās nozīme un ietekme".

Sīkāk sadaļā: 

"Aktualitātes"

Dalība sociālajos projektos:

 • Darbs ar jaunajiem uzņēmējiem, studentiem, skolniekiem;
 • Apmācības par darba kultūru, attiecībām ar darba devēju;
 • Labdarības kampaņas.

Sīkāka informācija:
(+371) 22 145 498

Uzņēmumu pirkšana-pārdošana:

 • Asistēšana;
 • Konsultācijas;
 • Biznesa sistēmas "pakas" izveide.

Sīkāka informācija:
(+371) 22 145 498

Pilns grāmatvedības pakalpojumu klāsts:

 • Ikmēneša konsultācija par labākajiem risinājumiem;
 • Dodamies pie Klientiem pēc dokumentiem;
 • Profesionālā civiltiesiskā apdrošināšana.

Sīkāk sadaļā:

“Grāmatvedība”

"MG CONSULTING" PASTĀVĪGAJIEM KLIENTIEM:

"MG CONSULTING" PASTĀVĪGAJIEM KLIENTIEM:
- Biznesa klubs;
- Partnerprogrammas.
Sīkāka informācija, sazinoties ar konsultantu pa tālruni: 
(+371) 22 145 498 vai sadaļā "Kontakti"